In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor onze dienstverlening de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet implementeert de EG-richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Op grond van deze wet dient COTACS, behoudens uitzondering en voordat zij een zakelijke relatie aangaat, de cliënt te identificeren. Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die bij wet als geldig identificatiemiddel zijn erkend in het land van herkomst. Tevens is het vereist om van degene die voor de rechtspersoon optreden de namen en de geboortedatum op te vragen en te bewaren.

Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient, behoudens uitzondering, ook de uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd. Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de cliënt.
Natuurlijke personen kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Bij cliënten uit het buitenland die aangemerkt worden als politiek prominente personen (politically exposed persons) dient een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.